Procediments judicials >> El procés monitori

El procés monitori.

El Procés Monitori és un procediment judicial creat per la Llei d’Enjuiciament Civil, que es presenta com u instrument ràpid, senzill i eficaç que comporta elevats procentatges d’èxit a la gestió de cobrament.

Amunt

Suposats on es pot acudir al Procés Monitori.

Es pot acudir a aquest procés per a reclamar deutes dineraries, vençudes i exigibles per qualsevol import, sense límit de garantia.

Per a que el deute es puga reclamar mitjançant el juici monitori, ha de reunir una sèrie de requisits: ha de ser un deute dinerari, líquid, determinad, vençuda i exigible.

 • Deute dinerari, significa que el dret de crèdit exigit ha d’expresar-se en diners en sentit estricte, és a dir, en monedes de curs legal, nacional o estrangera, pel que queden excluides del procés monitori les obligacions de fer, així com les obligacions de donar coses determinades.
 • Deute vençut, és aquell terme de pagament de la qual ha transcorregut. No caben per tant, mitjançant un judici monitori reclamar deutes de futur, que no hajen vençut encara.
 • Deute exigible, he d’entendre’s aquella que no depén de contraprestació, no està subjectada a condició alguna.
 • Deute determinat, el que significa que el deute ha de ser líquid, és a dir, que està concretada en una suma de diners o que la seua determinació depén d’una simple o mera operación aritmètica.

Per altra part cal tindre en compte també que:

 • Per a la presentación de la petició inicial del procediment monitori no será precís valdre’s de procurador i advocat.
 • Si la quantitat reclamada és superior a 2.000 euros, per a opondre’s al pagament del deute, és precís comptar amb la representació de procurador i estar asistit de advocat.
 • Quan el deutor no abone el deute reclamat i s’acudisca al procés d’execució, és necessària la representació de procurador i l’asistència d’advocat si la quantitat reclamara és superior a 2.000 euros.

Amunt

Documents per iniciar el procés

L’article 812 de la Llei d’Enjuiciament Civil (LEC) estableix que el deute ha d’acreditar-se a través de qualsevol dels següents documents:

 1. Mitjançant documents, qualsevol que siga la seua forma i classe o soport físic en que es troben, que apareguen signats pel deutor o amb el seu segell, impronta o marca o qualsevol senyal, física o electònica.
 2. Mitjançant factures, albarans d’entrega, certificacions, telegrames, telefax o qualesvuigen altres documents que, encara unilateralment creats per l’acreedor, siguen dels que habitualment documenten els crèdits i deutes en relacions de la classe que aparega existente entre acreedor i deutor.
 3. Quan, just al document on consta el deute, s’aporten documents comercials que acredite una relació anterior duradera.
 4. Quan el deute s’acredite mitjançant certificacions d’impagament de quantitats a debre en concepte de gastos comuns de comunitats de propietaris d’immobles urbans.

Amunt

La petició inicial

Per a iniciar un Procés Monitori, quan es acomplixen els requisits abans citats, s’ha de presentar per escrit una petició inicial, i es podria utilizar a l’efecte els impresos o formularis realitzats (DESCARREGAR) que es troben a la seua disposició als Jutjats o que poden descarregar a la pàgina Web del Consell General del Poder Judicial per a facilitar-li la labor.

A la petició inicial s’ha de fer constar:

 1. Les seues dades personals i d’identificació, així com el/els domicilis a efectes de notificació. És molt important que aporte també el nombre de telèfon i/o una dirección de correu electrònic, ja que eixes dades permeten que les comunicacions siguen més àgils.
 2. Les dades personals i demés circumstàncies de la/les persona/es o entitat/ts deutora/res, així com el/els docimili/s en que residisca/quen o puguen ser troba/des. Com a l’apartat anterior, serà molt útil que aporte també els telèfons i/o direccions de correu electrònic.
 3. De forma breu, els fets han originat el deute.
 4. La quantia abonada.

Junt amb la petició inicial haurà d’acompanyar algun dels documents del apartat en que es describixen els requisits del Procés Monitori.

Junt amb la petició inicial haurà d’acompanyar tantes copies de la mateixa i dels documents com persones o entitats contra les que s’hajen dirigit la reclamació.

Amunt

Taxes

No han de pagar taxes judicials les persones físiques, qualsevol que siga la quantia que es reclame.

Als demés supostos, la regla es que si la quantitat que reclama és superior a 2.000 euros o quan, encara sent inferior, els documents que fonamenten la seua sol·licitud tinguen el caràcter de títols executius extrajudicials conforma a lo establit a l’article 517 de la Llei d’Enjudiciament Civil, al presentar la petició inicial del Procés Monitori haurà d’acompanyar l’exemplar per a l’Administració de Justícia del model 696 (taxa per l’exercici de la potestad jurisdiccional a l’ordre civio) amb l’ingrés debidament validat i, en el seu cas, el justificant de pagament del mateix, el qual pot reomplir i, al seu cas, presentar i imprimir a través del potral de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària a Internet (www.agenciatributaria.es) o be directament a la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es

Amunt

Lloc i orgue de presentació

La petició inicial de Procés Monitori haurà de presentarla al Jutjat de Primera Instància del domicili o residència de la persona deutora o, si no es conegueren, el del lloc on poguera ser localitzar a efectes del requeriment. No obstant, en algún cas (per exemple, si el deute deriva de la normativa nacional o internacional sobre transporte) la competencia pot correspondre al Jutjat de lo Mercantil. Acompanye tantes copies signades com a deutores.

Amunt

Tramitació del procés monitori

Presentada la petición inicial, junt amb els documents establits per a aquest tipus de procediment, el Jutjat, si estima que concorren els requisits legals, acordarà requerir de pagament a la persona deutra per a que, en el terme de vint diez, pague o, comparegui davant aquell i alegue, en escrit d’oposició, les raons per les que, al seu entendre, no deu, en tot o en part, la quantitat reclamada.

No obstant, si de la documentació aportada amb la petició del Jutjat entén que la quantitat que reclama no és correcta, pot plantejar-li que, en un terme no superior a deu diez, accepte o rebutje que es requerisca al deutor per un import inferior al inicialment sol·licitat que li especificarà. En cas d’acceptar, podrà sol·licitar a l’Agència Tributaria la rectificació de l’autoliquidació presentada en concepte de tasa per l’exercici de la potestad jurisdiccional i, en el seu cas, que se li torne la parte de quuota tributària pagada en excés, de conformitat amb lo previst a la normativa reguladora de les devolucions d’ingresos indebit de naturalesa tributària. Si no envia cap resposta o la mateixa és de rebuig que el requeriment al deuor es faja per import inferior al reclamat a la seua petició, se li desistirà i arxivarà el procediment.

Així mateix, si el requeriment de pagament al deutor resulta infructuós en el/els domicili/lis, residència o lloc on poguera ser trobat que haja indicat a la seua petició o en altres on s’haja pogut intentar després de realitzar el Jutjat les correspondents averiguacions sobre el seu domicili o residència, o quan resulte que el mateix és localitzat en altre partir judicial, el Jutjat dictarà una resolución donat per acabat el procés, i permitint en eixe cas presentar una nova sol·licitud davant el Jutjat competent.

Amunt

Posibilitats una volta fet el requeriment

Una volta practicat el requeriment, dins del terme de vint diez, pot ocòrrer:

 • Que la persona deutora abone el deute i l’acredite davant el Jutjat. En tal cas, s’acordarà l’arxiu de les actuacions, entregant-li a la persona peticionària l’import del deute si s’hagués consignat al Conter del Jutjat.
 • Que la persona deutora no pagui ni comparisca donant raons per escrit per a no pagar. En aques supost el/la Letrat de l’Administració de Justícia dictarà un decret que finalitza el procés monitori i del que es dona el trasllat a la persona acreedora per a que sol·licite el despatx de la execució per al pagament del deute i dels seus interesos, fent falta només la sol·licitud. Si el deute és superior a 2.000 euros, la persona sol·licitant precisarà obligatoriament els serveis d’advocat i procurador/a per als tràmits de l’execució.
 • Que la persona deutora s’opose per escrit al pagament. En aquest cas cal distinguir, al mateix temps, dos posibilitats:
  • Si el deute reclamat no supera els 6.000 euros, es donarà per acabat el monitori i s’acordarà seguir pels tràmits del judici verbal, donant trasllat de l’oposició a l’actor, qui podrá impugnarla per escrit en 10 dies. Als escrits d’oposició i d’impugnació podrán sol·licitar la celebració de vista. Tant per al escrit d’oposició de la persona deutora com per a l’asistència a este judici será obligatori contar amb advocat i procurador, sempre que la reclamació excedisca de 2.000 euros o verse sobre rentes o quantitas a causa de l’arrendament de finca urbana
  • Si la quantitat reclamada excedix de 6.000 euros, el/la Letrat de l’Administració de Justivia li donarà el terme d’un mes per a que presente una demanda de Juidici Ordinari en reclamació del deute. També en aquest suposat és obligatori estar asistit d’advocat/ada i procurador/ora.

Si no presenta la demanda en el terme d’un mes, es donarà fi a les actuacions i haurà d’afrontar les costes ocasinades a la persona deutora (honoraris d’adavocat/ada i procurador/ora, etc).

Amunt

Te interesa saber

 • De tot escrit i document que es presente al Jutjat ha d’acompanyar tantes copies signades quantes siguen les altres parts.
 • Si a un procediment és demandant, demandat/ada o acredita un interés legítim, pot acudir al Jutjat per a informar-se sobre l’estat de les actuacions, que podrá examinar i conèixer.
 • Les vistes i compareixènces que tinguen per objecte escoltar a les parts abans de dictar una resolución es celebraràn sempre davant el Jutge/esa o Magistrat/ada en audiència pública, excepte que s’arribe a un acord per a fer-ho a porta tancata, en tal cas es dictarà una resolución explicant els motius.
 • Quan canvie de domicili, haurà de comunicar-ho al Jutjat inmediatament.
 • Si al/la demandant no li consta cap domicili de la persona demandada, a efectes de la seua personació, el Jutjat utilitzarà els mitjans oportuns de localització. No és posible continuar el procés monitori si no es localitza a la persona deutora, ja que la llei no admet per a aquest tipus de reclamacions que el requeriment es faça per edictes.
 • Per remisió al seu domicili o en alguns casos a la seu del Jutjat, es faràn:
  • Notificacions, quan tinguen per objecte donar noticia d’una resolución adoptat.
  • Citacions, per a que comparisca i actue en un lloc, un dia i un hora.
  • Emplaçaments, per a que es persone o actue dins d’un terme.
  • Requeriments, per a ordenar, conforme a la llei, la ralització d’una conducta, que puga consistir en una acció o abstenció.
 • Llegeisca atentament les comunicacions del Jutjat ja que l’indicaràn els tràmits i les actuacions que ha o pot realitzar.
 • A les notificacions s’indicarà si la resolució és firme o si hi ha posibilitat de recurs contra ella, amb expressió del tipus que procedisca, l’orgue judicial davant el quan ha d’interposar-lo, el terme per a recurrir i la quantitat que ha d’ingresar com a depòsit per a poder presentar el recurs. Així mateix, s’indicarà la necesitat de constitució de depòsit per a recurrir, així com la forma d’
 • Els termes comencen a correr a partir del dia següent al dia en que es va rebre la comunicación i al seu còmput conta el dia del venciment.
 • Al còmput de terme per diez s’exclouen els inhàbils, tenint com a tal dissabtes, diumenges, diez 24 i 31 de dessembre, diez de esta navional i festius a efectes laborals a la respectiva Comuntitat Autònoma o localitat. També són inhàbils tots els dies del mes d’agost.
 • Els termes assenyalats per mesos o anys es computaràn de data a data. Quan al mes de venciment no hagués dia equivalent a l’inicial del còmput, s’entendrà que el terme expira l’últim del mes. Els temes que concloguen en diumente o altr dia inhàbil s’entendràn prorrogats fins el següent hàbil.
 • El subjecte pasiu de la taxa per l’exercici de la potestad jurisdiccional és la persona o entitat que realitze el fet imposable de la mateixa, és a dir, la que formule la petició inicial de procés monitori. No obstant, el pagament d ela tasa pordà ralitzar-se per la seua representació procesal o pel seu advocat/ada al seu nom i amb el seu conter, si be en aquest cas el/la procurador/a o el/la advocat/ada no tindràn responsabilitat per raó de tal pagament.

Amunt


OMIC. Procedimientos judiciales. El proceso monitorio (243)

Level AA conformance,
		      W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2023 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías