Procediments judicials >> El juí verbal

El judici verbal

La llei d’Enjuiciament Civil posibilita que pel judici verbal es tramiten questions referents a reclamació de cantitats inferiors a 6.000 euros així com altres procediments que per la seua natura i objecte la Llei assenyala eixe tràmit com son suposats de desahuci, sol·licitud d’aliments, tutel·la de la possessió… Les reclamacions de quantitat que per raó de la quantia hajen de tramitar-se a través d’aquest Judici Verbal, no precisen de la intervenció oblicatòria de l’advocat i procurador quan tal quantia no excedisca de 2.000 euros.

Amunt

L’escrit de la demanda

Per a iniciar un Judici Verbal s’ha de presentar un escrit de demanda. QUan es tracte d’una reclamació de quantitat que no exedisca de 2.000 euros es podrá formular una demanda sucinta, i es podrà utilitzar a l’efecte els impresos normalitzats que es troben a la seua disposició als Jutjats amb la fi de facilitar-li tal labor:

A la demanda ha de constar:

1.- Les seues dades personals i d’identificació, així com el/els domicili/s a efectes de notificació. És molt important que aporte també el nombre de telèfon i/o una dirección de correu electrònic, ja que aquestes dades permeten que les comunicacions siguen més àgils.

2.-Les dades personals i demés cirumstàncies de la/les persona/nes o entitat/ts contra la/les que es dirigeix la reclamació, així com el/els domicili/lis en que puga/puguen ser citat/s, poguent designar com a tal/ls:

 • El que aparega al padró municipal.
 • El que aparega al Registre oficial o en publicacions de col·legis professionals, si es tractara d’una entitat o empresa o un professional col·legiat.
 • On desenvolupe la seua activitat professional o treball no ocasional.
 • On puga ser localitzada.
 • El domocili de l’administrador, gerent o apoderat (si es demanda a una empresa mercantil) o el del president, membre o gestor de la Junta de qualsevol associació que apareguera a un Registre oficial.
 • Com a l’apartat anterior, ser`molt útil que aporte també els telèfons i/o direccions de correu electrònic.
 • De forma breu, els fets o motius en els que es basa la seua reclamació.

3.-La quantitat que reclama i, en el seu cas, els interesos i els costos.

4.-Como en el apartado anterior, será muy útil que aporte también los teléfonos y/o direcciones de correo electrónico.

Amunt

Documents

Amb la seua demanda hauràn d’acompanyar-se tots els documents on es reunix el seu dret a la tutel·la judicial que pretén. Aquestos poden ser: factures, rebuts, dictàmens, informes, mitjans de reproducció de só e imatge u altres electrònics. D’aquesta manera únicament podràn aportar-se nous documents a l’acte de la vista, de manera excepcional, on els supostos previstos a l’article 270 de la LEC.

Si es tracta de documents públics, podrán presentar-se per copia simple.

Si la part contraria impugna la seua autenticitat, podrà portar-ho als autos original, copia o certificació amb els requisits necessàris per a que surten efectes probatòris.

En el cas de que siguen documents privats, haurà de presentarlos per original o mitjançant copia autentificada per funcionari/a competent. Si només disposa de copia simple, podrá presentar aquesta, que surtirà els mateixos efectes que l’original, sempre que la seua validesa no es questione per qualsevol de les altres parts.

Amb la demanda haurà de presentar tantes copies de la mateixa i dels documents com persones o entitats contra les que s’haja dirigir la reclamació.

Amunt

Tases

Les persones físiques estàn exentes del pagament de tases judicials.

Als demés suposats, la regla és que estiguen exents del pagament de tases quan la quantitat que no supera els 2000 euros.

Amunt

Lloc i orgue de presentación

Com a regla general, l’escrit o imprés de demanda haurà de presentar-lo al Jutjat de Primera Instància del domicili de la persona demandada.

Quan es dirigisca contra societats, empresaris/ies o profesionales amb rel·lació amb la seua activitat empresarial o professional podràn també presentar-se al Jutjat de Primera Instància del lloc on desenvolupen la seua activitat. No obstant, en algun cas (per exemple, si la reclamació deriva de la normativa, nacional o internaciona, sobre el transpor) la competència pot correspondre al Jutjat de lo Mercantil.

Tinga en conter que:

 • Si la quantitat reclamada no exedeix de 90 euros i el municipi del domicili de la persona demandada no te Jutjat de Primera Instància, l’escrit o imprés de demanda haurà de presentar-lo al Jutjat de Pau, que serà el competent.
 • A les demandes de reclamació de rentes impagades en arrendaments d’immobles, l’escrit o imprés de demanda haurà de presentar-lo al Jutjat de Primera Instància del lloc en que estiga la finca.
 • A les reclamacions derivades d’accidents de tràfic, l’escrit o imprés de demanda ha de presentar-lo al Jutjat de Primera Instància corresponent al lloc del sinistre.

Amb la demanda haurà de presentar tantes copies de la mateix i dels documents com a persones o entitats contra les que s’hajen dirigir la reclamació.

Amunt

Tramitación del juicio verbal

 • El letrado de la Administración de Justicia, examinada la demanda, la admitirá por decreto y dará traslado de ella al demandado para que la conteste por escrito en el plazo de diez días.
 • Si el demandado no compareciere en el plazo otorgado será declarado en rebeldía.
 • En los casos en que sea posible actuar sin abogado ni procurador, se indicará así en el decreto de admisión y se comunicará al demandado que están a su disposición en el juzgado unos impresos normalizados que puede emplear para la contestación a la demanda (existen impresos normalizados de contestación a la demanda a su disposición en la página web y en los Juzgados).
 • El demandado, en su escrito de contestación, deberá pronunciarse, necesariamente, sobre la pertinencia de la celebración de la vista. Igualmente, el demandante deberá pronunciarse sobre ello, en el plazo de tres días desde el traslado del escrito de contestación.

A) Si ninguna de las partes la solicitase y el tribunal no considerase procedente su celebración, dictará sentencia sin más trámites. También es posible que en cualquier momento posterior, previo a la celebración de

la vista, cualquiera de las partes se aparte de su solicitud por considerar que la discrepancia afecta a cuestión o cuestiones meramente jurídicas.

B) Cuando sea necesaria la celebración de vista debe tener en cuenta:

 • La vista no se suspenderá por inasistencia del demandado pero si no asistiese el demandante se le tendrá por desistido.
 • Los litigantes han de concurrir con los medios de prueba de que intenten valerse, con la prevención de que si no asistieren y se propusiere y admitiere su declaración, podrán considerarse admitidos los hechos del interrogatorio.
 • Si quiere proponer como testigo, perito o pedir la declaración como parte de una persona que no pueda presentarla en la vista, deberá pedir al Juzgado que las cite para que declaren en la vista. Tal solicitud debe hacerla dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la citación para la vista y deberá facilitar todos los datos y circunstancias precisos para llevar a cabo la citación.
 • En la vista se practicarán las pruebas propuestas por las partes y que el tribunal considere pertinentes. Practicadas las pruebas, el tribunal puede conceder a las partes un turno de palabra para formular oralmente conclusiones.
 • Terminada la vista y el tribunal dictará sentencia en plazo de diez días.

Amunt

Recursos

No hi haurà lloc per a un recurs d’apel·lació contra les sentències dictades en un Judici Verbal per raó de la quantia quan aquesta no supere els 3.000 euros, sent per tant, firme la sentència.

Amunt

L’execucció de la sentència

Signe la sentència, i transcorreguts vint diez des de la notificació de la mateixa a la persona condemnada al pagament, pot demanar la seua execucció si aquest no ha pagat voluntariament les quantitats establides en aquella.

La demanda de execució

L’execució d’una sentència podrà ser sol·licitada per aquella persona a qui li resulte favorable, presentant davant el Jutjat un escrit de demanda. A la demanda d’execució haurà d’indicar:

 1. Les seues dades personals.
 2. El Jutjat que tramitat el Judici Verbal i el nombre de procediment que li va assignar.
 3. La sol·licitud de que es depatxe la execució, identificant la sentència execució de la qual es pretén.
 4. La quantitat que es reclama, incloent, en el seu cas, els interesos que s’hajen pogut devengar fins la data de presentación de la demanda, més altra quantitat que estiga prevista pels interesos i costes de l’execució. Aquesta quantitat és provisional i no pot superar el 30% de la suma principal, excepte que es justifique debidament.
 5. Els bens que conega de la persona deutora susceptibles de ser embargats i si considera que són suficients per a cobrir les quantitats reclamades. De no conèixer bens que es puguen embargar o considerar que aquestos són insuficients, pot sol·licitar al Jutjat que els averigue, i haurà d’indicar les entitats financeeres, organismos públics i persones físiques o jurídiques que puguen facilitar la relació d’eixos bens expresant breument les raons per les que estima que es disposen d’informació sobre el patrimoni de la referida persona.

Tramitació del procés de ejecució

 • El Jutjat examinarà la demanda presentada i, de acomplir-se els requisits legalment establers, dictarà una resolución despatxant l’execució sol·licitada, en la que s’acordarà l’embargament dels bens de la persona deutora (executat/a) per a cobrir les quantitats reclamades i/o, en el seu cas, l’averiguació dels bens. Si és necessari, es requerirà al deutor/a per a que designe bens.

 

 • Contra la resolución que dicte el Jutjat acordant l’execució, l’executat/ada podrà oposar-se al·legant:
  • La caducitat (si han transcorregut més de cinc anys des del signament de la sentència, sense que s’hi haja interposat la corresponent demanda d’execució.
  • El pagament o compliment de l’ordenat a la sentència.
  • O els pactes o tractes als que hajen arribat les parts par a evitar l’execucció, sempre que el acordat conste en document públic.
 • Després dels tràmits precisos d’execució, inclosa, al seu cas, la subasta dels bens que s’hi hajen pogut embargar, si s’obtenen quantitats, es farà entrega dels imports corresponents.
 • Els gastos ocasionats dins aquesta fase del procediment seràn a càrrec del executat/ada encara que, fins que es liquiden, l’executant haurà d’abonar els que vajen generant, excepte els corresponents a les actuacions realitzades a petició de l’executat/ada, que els abonarà directament.

Amunt

T’interesa saber

 • De tot escrit i document que presente al Jutjat ha d’acompanyar tantes copies signades quantes li siguen les altres parts.
 • Si en un procediment es demandant, demandat/ada o acredita un interés legítim, pot acudir al Jutjat per a informar-se sobre l’estat de les actuacions, que podrá examinar i conèixer.
 • Les vistes i comparecències que tinguen per objecte escoltar a les parts abans de dictar una resolución es celebraràn sempre davant el Jutje o Magistrat en audiència pública, ecepte que s’arribe a un acord de fer-ho a porta tancada, en tal cas es dictarà una resolució explicant els motius.
 • Quan canvie de domicili, haurà de comunicar-ho al Jutjat inmediatament.
 • Si al/la demandant no li consta cap domicili de la persona demandada, a efectes de la seua personació, el Jutjat utilitzarà els mitjans oportuns de localització.
 • Per remissió al seu domicili o en alguns casos a la seu del Jutjat, es faràn:
  • Notificacions, quan tinguen per objecte donar una noticia d’una resolución adoptada.
  • Citacions, quan tinguen per objecte donar notícia d’una resolución adoptada.
  • Notificaciones, per a que comparegui i actue en un lloc, un dia i un hora.
  • Emplaçament, per a que es pesone o actua dins d’un terme.
  • Requeriments, per ordenar, conforme a la Llei, la realització d’una conducta, que puga consistir en una acció o una abstenció.
 • Llegeixca atentament les comunicacions del Jutjat ja que l’indicaràn els tràmits i les actuacions que ha o pot realitzar.
 • A les notificacions s’indicarà si la resolución és firme o si cap recurs que procedisca, lorgue judicial davant el que s’ha d’imposar i el terme per a recurrir. Així mateix, s’indicarà la necessitat de constitució de depòsit per a recurrir, així com la forma de efectuar-lo.
 • Els termes comencen a correr a partir del dia següent al dia en que es va rebre la comunicación i el seu còmput conta el dia del venciment.
 • Al còmput de termes per diez s’exclouen els inhàbils, tenint com a tal dissabtes, diumentes, diez 24 i 31 de dessembre, diez de festa nacional i els festius a efectes laborals a la respectiva Comunitat Autònoma o localitat. També son inhàbils tots els diez del mes d’agost.
 • Els termes assenyalats per mesos o per anys es computaràn de data a data. Quan al mes del venciment no haguera dia equivalent a l’inicial del còmput, s’entendrà que el terme expire l’últim del mes. Els termes que concloguen en diumenge o altre dia inhábil s’entendràn prorrogats fins el següent hàbil.

Amunt


OMIC. Procedimientos judiciales. El juicio verbal (242)

Level AA conformance,
		      W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2023 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías