logo

Actualitat Notícies

Com Sol·licitar el BONO SOCIAL?

El Bo Social elèctric protegeix a famílies nombroses i llars amb baixos ingressos, amb descomptes en la factura entre el 25% i la seua gratuïtat total, i permet un xicotet alleujament a llars amb escassos recursos. És fàcil sol·licitar-ho si es compleixen una sèrie de requisits, encara que, una vegada que es té, també cal estar atents a no perdre-ho.

Què és el Bo Social?

El Bo Social és un descompte destinat a persones amb dificultats per a pagar la factura de la llum. Encara que tinga aspectes millorables, es tracta sens dubte de la millor alternativa per a aquells que complisquen els seus requisits. A més, et dóna dret a accedir al bo social tèrmic. Per això t'animem que revises si tens dret al bo social i si creus que pots optar a ell, ho sol·licites com més prompte millor. T'expliquem pas a pas com sol·licitar-ho.

Requisits del Bono Social compleixes els requisits?

Pots veure els requisits ací. I tingues en compte els següents consells que et facilitaran la sol·licitud:

Només pot sol·licitar-ho el titular del subministrament. Si encara no ho eres recorda que pots canviar la titularitat al mateix temps que sol·licites el bo social sense que et plantegen cap problema per l'antiguitat de la instal·lació.

Si no vius només, hauràs de tindre en compte tots els ingressos de la unitat familiar a l'efecte de declaració de la renda. És a dir, els fills majors d'edat, o qualsevol altre familiar o amic que viva en el domicili no forma part de la mateixa unitat familiar fiscal i per tant no han de formar part de la sol·licitud encara que estiguen empadronats en el mateix domicili.

En cas de separació, cada membre de la parella formarà la seua pròpia unitat familiar amb els fills menors que convisquen amb l'un o l'altre.

Igualment, no cal confondre els ingressos de la unitat familiar amb la renda de la unitat familiar que es calcula tenint en compte la base imposable general (casella 392) i la base imposable de l'estalvi (casella 405) de l'última declaració de la renda que s'haja presentat. La numeració de les caselles varia en els territoris forals.

El bo social solo s'aplica a llars amb menys de 10 kW de potència. Si tens més potència contractada possiblement hauràs de fer tot el possible per reduir-la. Ara és més senzill fins i tot encara que tingues una instal·lació trifàsica.

Si ja vas demanar el bo social per disposar d'una pensió mínima i te l'han rebutjat, torna a sol·licitar-lo de nou ja que fins a la reforma del passat mes d'octubre, qualsevol ingrés extra (interessos del banc) implicava el rebuig de la sol·licitud.

En cas de complir els requisits tant de pensió mínima com de renda, és millor que ho sol·licites primer per pensió mínima per a comptar amb uns límits de consums bonificats majors. A més, si l'aplicació informàtica del Ministeri rebutja la sol·licitud, informarà la comercialitzadora si tens dret per renda, per a així *inicar una segona sol·licitud per aquest criteri.

Bono Social només per a tarifes *PVPC

El Bo Social Iberdrola consisteix en un descompte sobre la tarifa regulada *PVPC, Preu Voluntari per al Xicotet Consumidor, per la qual cosa únicament està disponible amb les comercialitzadores de referència que ofereixen aquesta tarifa. Aquestes són les 8 comercialitzadores de referència. La sol·licitud del bo social l'has de dirigir a una d'elles. Si encara no eres client, la sol·licitud inclourà l'autorització per a convertir-te en el seu client si verifiquen que compleixes els requisits.

Pot consultar la notícia original ACI

Nom *empresaTeléfono Web

 EDP COMERCIALITZADORA D'ÚLTIM RECURS S.A900 902 947 EDP

 ENDESA ENERGIA XXI S.L800 760 333  ENDESA

 *TERAMELCOR S.L800 007 943 *TERAMELCOR

 *CHC COMERCIALITZADOR DE REFERÈNCIA, S.L.O 900 814 023 *CHC

 *VIESGO COMERCIALITZADORA DE REFERÈNCIA S.L 900 101 005 *VIESGO

 COMERCIALITZADORA REGULADA, GAS & *POWER, S.A 900 100 283GAS & *POWER

 IBERDROLA COMERCIALITZACIÓ D'ÚLTIM RECURS, S.A.O. 900 200 708 IBERDROLA

 EMPRESA D'ENLLUMENAT ELÈCTRIC DE CEUTA COMERCIALITZACIÓ DE REFERÈNCIA S.A 900 103 306 ENLLUMENAT DE CEUTA

Amb totes elles les condicions del bo social seran exactament la mateixa.

Quins documents he de presentar per a sol·licitar el bo social

Cada comercialitzadora de referència ha d'oferir la possibilitat de sol·licitar el bo social i la documentació necessària per a això per diferents canals (correu postal, en oficines, email, fax o web de la comercialitzadora). Per això, el més senzill és contactar amb ells telefònicament o visitar l'enllaç de la taula i triar la forma més còmoda per a presentar la sol·licitud i la documentació necessària.

Documentació a presentar

La documentació a presentar varia en funció de la situació personal de cada sol·licitant, però bàsicament consisteix en:

Completar i signar formulari pel titular i la resta de la unitat familiar. Presta molta atenció a l'hora d'emplenar-ho i no dubtes a consultar amb la companyia.

Fotocòpia del NIE o NIE del titular i de la resta de la unitat familiar

En el cas que el titular forme part d'una unitat familiar, llibre de família o certificació de la fulla individual del Registre Civil de cadascun dels integrants de la unitat familiar. En cas de no formar part d'una unitat familiar, fulla individual del Registre Civil o qualsevol document expedit per l'autoritat competent que acredite l'estat civil del sol·licitant.

Certificat d'empadronament, individual o conjunt, del titular i de tots els membres de la unitat familiar.

A més:

Les famílies nombroses: Fotocòpia del títol de família nombrosa (si escau).

Llars amb circumstàncies especials: ha de consultar amb la seua Comunitat Autònoma (telèfon d'informació 012) on i quins documents ha d'aportar perquè li emeten un certificat que justifique la seua situació especial: minusvalidesa amb discapacitat igual o superior al 33%, situació de dependència reconeguda de grau II o III, víctima de violència de gènere o víctima de terrorisme. La pensió d'incapacitat permanent equival també a tindre una discapacitat superior al 33%, però igualment necessitaran que siga certificada aqueixa situació.

Quan es tracta de llars monoparentals amb almenys un menor, és suficient justificar-lo amb el llibre de família i certificat d'empadronament.

Els requisits de renda i de pensions mínima són validats automàticament amb una aplicació del Ministeri. No obstant això, els titulars de Navarra, han d'aportar també la Declaració de la renda o certificat d'imputacions de cadascun dels membres de la unitat familiar, llevat que siguen famílies nombroses i els seus ingressos no els permeta accedir a la consideració de consumidor vulnerable sever.

El termini per a atendre les sol·licituds de bo social Iberdrola és de 15 dies. Si t'ho deneguen hauran d'indicar-te la raó. Una vegada comunicat la seua acceptació, la companyia ho ha d'aplicar en la primera factura possible, sempre que aqueixa factura s'emeta amb quinze dies hàbils des de la sol·licitud.

Què passa si tenia el Bo Social antic?

Des del passat dia 8 d'octubre, els antics beneficiaris del bo social han perdut aquesta bonificació del 25% si no han sol·licitat ja la nova. La majoria dels antics beneficiaris se'ls va aplicar automàticament el bo social per tindre una potència contractada inferior a 3 kW. No obstant això, és possible que molts d'ells, especialment persones majors, puguen ser beneficiaris del nou bo social per baixes rendes o per comptar amb pensions mínimes. Aquests consumidors, segurament amb l'ajuda de familiars, podran tornar a sol·licitar-ho en qualsevol moment, però seria important fer-ho abans del 31 de desembre de 2018 per dues raons:

Se'ls aplicarà retroactivament des de de el dia 8 d'octubre que ho van perdre.

Podran beneficiar-se a més del nou bo social tèrmic que s'aplicarà en el primer trimestre del 2019.

Com renovar el Bo Social?

El bo social s'aplicarà durant un termini de 2 anys, sempre que es mantinga la situació que va donar dret a la seua percepció. Tan sols les famílies nombroses que siguen perceptores del bo social, podran beneficiar-se d'ell, sense necessitat de renovar-lo mentre es mantinga vigent el corresponent títol de família nombrosa. Per això és important anotar la data i amb una antelació mínima de 15 dies de la finalització del termini de dos anys sol·licitar la seua renovació, revisant l'autoritzacions i situació econòmica.

La comercialitzadora també està obligada al fet que en l'última factura que emeta abans del venciment del termini per a sol·licitar la renovació del bo social, li advertisca d'aquest fet. Si es perd aquest benefici es mantindrà amb la tarifa *PVPC però sense el descompte addicional.

I per descomptat, mentre sigues beneficiari del bo social, no acceptes cap proposta de descompte o rebaixa addicional que et faça un comercial, ja que en realitat t'estarà proposant un canvi de companyia i perdre el Bo Social.  Si tens el bo social, i vols optimitzar encara més la teua factura només et queda ajustar bé la potència contractada i activar la discriminació horària.

Consulte la notícia original ACI

© 2020 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías